Velkommen

TILLYKKE MED JERES NYE BOLIG

Vi er i Grundejerlauget altid glade for at nye mennesker føler sig tiltrukket af det enestående miljø, som vort område repræsenterer og er kendt for.

Samtidigt med vor velkomst vil bestyrelsen gerne henlede opmærksomheden på nogle praktiske forhold og formelle bestemmelser, som er ledetråden i vor forpligtelse til at bevare hele området i overensstemmelse med de grundlæggende principper, som fra starten har været afgørende for de beslutninger, som hele tiden skal træffes i relation til husenes ydre fremtræden og fællesarealernes udvikling og pleje. I forbindelse med erhvervelse af en bolig i Christiansgave planlægges ofte en større eller mindre renovering eller modernisering af nyerhvervelsen.

Derfor er det vigtigt at vide hvilke regler og bestemmelser der bliver lagt til grund for bestyrelsens godkendelse af de enkelte projekter.

Grundlaget for tilladelser til om- og tilbygninger er fastlagt i en udvidelsesplan fra 1975 med beskrivelse af mulighederne for det enkelte hus. Desuden er tinglyste deklarationer, der angiver nærmere retningslinier for husene, herunder bestemmelser om ydervægselementer.

Hvis I har planer om ændringer i de udvendige facader eller i taget er det nødvendigt at få en tilladelse, idet sådanne planer skal godkendes af såvel grundejerlaugets bestyrelse som af Hørsholm Kommune inden igangsætningen.

Særskilt bør nævnes, at der til udendørs brug kun må anvendes helt specifikke farver – se under “Information og arkiv”, hvor alle retningslinjerne er samlet i en Designmanual.

Vi er naturligvis opmærksomme på udviklingen i levevaner og byggeteknik, men den centrale opgave for den til enhver tid siddende bestyrelse er at fastholde helhedsindtrykket af det Christiansgave, som det fremstår og som det er beskrevet i tinglyste deklarationer.

Vand og varme tilføres Jeres hus fra en af de fem centrale varmekældre via forsyningsrør, der løber i ingeniørkanaler under husene. Hvis I får behov for midlertidigt at lukke for vand og/eller varme skal dette meddeles de øvrige beboere, der bliver berørt af lukningen. Alle indgreb i vore fælles anlæg skal udføres af autoriserede håndværkere.

Husene er opført i halvtredserne. Husenes arkitektur og deres særlige placering i terrænet med de store fællesarealer gør bebyggelsen unik og værdsat af arkitektkyndige – også internationalt.

Der er tradition for, at bestyrelsen vedligeholder en intern telefonliste og vi beder derfor om, at nye beboere meddeler kontaktinformationer (navne, telefon nr., e-mail) til vores kasserer, Dorthe Carøe, hus nr. 33.

Har I spørgsmål eller kommentarer er i meget velkomne til at kontakte mig eller Jeres rækkerepræsentant. Se kontaktinformationer under “Bestyrelsen” hér på hjemmesiden.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne.

Jens Anker Sørensen, Formand for Grundejerlauget, hus nr. 27.